Adatvédelmi elvek

  • Home /
  • Adatvédelmi elvek

1. Általános rendelkezések

A BOCZ Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7636 Pécs, Illyés Gyula utca 31., telephelye: 7630 Pécs, Mohácsi út 18., adószáma: 14499647-2-02, cégjegyzék-száma: 02-09-073192), mint Adatkezelő az általa nyújtott – különösen a bocznyomda.hu weboldalon elérhető – szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az azokat igénybe vevő, azokra ajánlatot kérő, vagy azok iránt érdeklődő természetes személyeknek, továbbá nem természetes személyiségű szervezetek természetes személy képviselőinek (a továbbiakban: Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.

Ez a szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet rendelkezésein alapul.

2. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen szabályzat körében adatkezelő a BOCZ Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Gépi feldolgozás: a következő műveletek, amennyiben azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

3. A szabályzat célja

Az szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

4. A kezelt adatok megnevezése

A jelen szabályzat természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

A BOCZ Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásainak igénybe vételére csak nagykorú (18. életévet betöltött) magánszemélyek jogosultak, akik önállóan jogosultak hozzájárulást adni személyes adataik kezeléséhez.

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, levelezési cím, tényleges tartózkodási hely, vállalkozás székhelye, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, adószám.

5. Az adatkezelés biztonsága, elvei

A BOCZ Nyomdaipari Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és a telephelyén találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor az Ügyfélnek szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz).

6. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében a jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, a szabályzat kifejezett elfogadásával adja meg. Az elfogadás a weboldal használata során az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, egyéb kapcsolat során írásos nyilatkozattal, a kérdéses adatok önkéntes megadásával történik. Esetleges hírlevél esetén a hírlevélre vonatkozóan az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával adja kifejezett és önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy az Adatkezelő a tevékenységével kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által e célra önkéntesen megadott e-mail-címre.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos információk (specifikációk, műszaki, pénzügyi, egyéb gazdasági paraméterek stb.) megismertetése, az Adatkezelő által szervezett programokról történő értesülés, lehetőség biztosítása a programokon való részvételre. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az Ügyfél által megadott adatok kezelésének időtartama az érintett szolgáltatás teljesítésétől számított öt év, illetőleg az általános polgári jogi elévülési idő.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felelős. Bármely Ügyfél az e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő tart kapcsolatot az Adatkezelővel.

7. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél az adatkezelőtől bármikor tájékoztatását kérhet személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől. Az Ügyfél ezt a kérelmét az adatkezelő székhelyére címezve nyújthatja be.

Az Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

Bocz Kft.
Mohácsi út 18
H-7630, Pécs
(46°04'32.9"N 18°15'49.0"E)
Bejárat a Tüskésréti út felől.

Telefon: +36 72 516-713
Email: info@bocznyomda.hu